Obchodní podmínky

Lucie Tvrdoňová - Krabičkujeme s.r.o.
se sídlem Na Městečku 378, 517 43 POTŠTEJN
IČ 108 10 510

(dále jen „Prodávající“)

1. Předmět smlouvy
1.1 Prodávající se na základě uzavřené smlouvy zavazuje připravovat denní program dle aktuální nabídky
nabízené na internetových stránkách www.krabickujeme.cz (dále jen „Zboží“), dle objednávky fyzické nebo
právnické osoby, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné
objednávky (dále jen „Kupující“), a to po dobu Kupujícím vybraného programu a turnusu, Zboží Kupujícímu
dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem
uvedeným v odst.1.2. tohoto článku.  
1.2 Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě
určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání
Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv.
„pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního
předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží.
Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
1.3 Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku
uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.krabickujeme.cz a dále o aktuální ceně Zboží
prostřednictvím ceníku, který je uveden za jednotlivé druhy Zboží (dále jen „Ceníku“), uveřejněného na
internetových stránkách Prodávajícího www.krabickujeme.cz.
1.4 Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých
surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy.
Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím aktuálního jídelníčku.
1.5 Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k
porušení skladovacích podmínek.
1.6 Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.

2. Objednávka 
2.1 Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem:
2.1.1 na telefonním čísle +420 722 910 266 nebo +420 732 987 292, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde
potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího při daném hovoru, 
2.1.2 prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách www.krabickujeme.cz,
kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu,
telefonicky nebo dodáním Zboží (v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou
objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky), 
2.1.3 prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.krabickujeme.cz, kdy k
uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího, 
2.2 Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejpozději do pátku 15 hod. před novým turnusem, na který má být
Zboží dodáno. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.  
2.3 V případě, že si Kupující objedná Zboží dle čl. 1. odst. 1.3. prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou
řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Po odeslání

objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail
určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o akceptaci
objednávky ze strany Prodávajícího.

3. Změna a storno objednávky
3.1 Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Zboží či
změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 2 pracovní dny před dnem, na který má být Zboží dodáno.
Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude
ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit
Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.
3.2 Pokud Kupující změní/zruší objednávku Zboží ve lhůtě 3 a více pracovních dnů před dnem, na který má být
Zboží dodáno, Prodávající provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené objednávky s tím, že dle pokynu
Kupujícího:
3.2.1 Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet zrušených dnů,
3.2.2 Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za takto změněné/odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který
bude použít k úhradě jiného, jím zvoleného Zboží. Platnost kreditu jsou tři měsíce. 
3.2.3 Pokud Kupující nevyužije ani jedné z možností dle odstavce 2.1. a 2.2. tohoto článku, nevzniká
Prodávajícímu povinnost na vrácení poměrné části kupní ceny odhlášeného Zboží.
3.3 Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny prostřednictvím e-
mailu lucie@tvrdon.cz nebo na telefonních číslech +420 722 910 266 a +420 732 987 292.
3.4 Změny či zrušení uskutečněné v pracovní době daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která
se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného pracovního dne.

4. Kupní cena
4.1 Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem
určeným v čl. 1 odst. 1.2. těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
4.2 Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 10 dnů ode dne vystavení
faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Kupující Zboží objedná a zašle
Kupujícímu fakturu e-mailem.
4.3 Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu, na základě vystavené faktury, v hotovosti rozvážejícímu řidiči
nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve
faktuře.
4.4 V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku
Kupní ceny doklad s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil. Hotovostní platba může být
Prodávajícím zpoplatněna.
4.5 V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem
jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
4.6 V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z
prodlení.
4.7 V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do
úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.
4.8 V případě prodlení s úhradou Kupní ceny nemá Kupující nárok na slevu z Kupní ceny Zboží a Kupní cena
Zboží bude Kupujícímu doúčtována dle plných cen Zboží uvedených v Ceníku.

5. Způsob zániku smlouvy
Smlouva zaniká následujícím způsobem:
A) Písemnou, telefonickou nebo ústní dohodou smluvních stran,

B) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení, čí další
objednávce Zboží, a to i s případným přerušením čerpání Zboží Kupujícím na dobu maximálně 3
měsíců,

C) neuhrazením sjednané ceny Kupujícím ve lhůtě její splatnosti. Při zániku smlouvy neuhrazením
ceny Kupujícím není dotčen nárok Prodávajícího na úhradu ceny dodaného Zboží za objednané a
nevyzvednuté Zboží Kupujícím v místě dodání Zboží.

6. Ostatní
6.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. §
2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.   
6.2 Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené
mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto obchodních podmínek známo a
že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
6.3 Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené
Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě
svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.
6.4 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní
inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 
6.5 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.

Důležité upozornění: Pokud má Kupující alergie na vybrané potraviny, v žádném případě mu nedoporučujeme využívat žádný z našich programů. Vždy nám předem nahlaste potraviny, na které můžete mít alergii.

Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné zdravotní komplikace způsobené alergickou reakcí na jejich výrobky.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021